Bejelentkezés

Adatvédelem

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ), mint a www.bringasvandor.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Kerékpáros Vándortábor Programban résztvevőket a honlapon regisztrált felhasználók adatainak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az adatkezelő
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ), székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. e-mail: )

2. A kezelt adatok köre
A Kerékpáros Vándortábor Programban részt venni kívánó felhasználóknak a részvétel érdekében a www.bringasvandor.hu honlapon személyes adataik megadásával regisztrálniuk kell. Adataik megadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak, hogy a MAKETUSZ személyes adataikat a Kerékpáros Vándortábor Program jelentkezési folyamata és a vándortábor lebonyolítása folyamán kezelje. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja
A MAKETUSZ kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személy a Kerékpáros Vándortábor Program jelentkezésében részt vehessen, és arra támogatásban részesülhessen. Adatkezelő az adatokat a 2017. évi C. tv. 1. sz. melléklet XVII. fejezet 20-38-21 jogcímhez tartozó feladatok ellátása érdekében kezeli. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A regisztrált felhasználó által megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama
z adatkezelő a személyes adatokat a jelentkezési eljárás lezárásáig, sikeres jelentkezés esetén a részvételi jogosultság vizsgálata érdekében a vándortábori program lebonyolítását követő 5 évig irattárában vagy elektronikus adathordozón megőrzi. Az egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése a vándortábor lebonyolítását követő év utolsó napjáig, egyéb (nem érvényes jelentkezés) esetben az adatkezelés időtartama a jelentkezési eljárás lezárásáig tart.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Kerékpáros Vándortábor Program adatkezelői férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozására, tárolására a Kerékpáros Vándortábor Program informatikai rendszerében kerül sor. Az adatkezelő a jelentkezési eljárás során benyújtott személyes adatokat, valamint az egészségi állapotra vonatkozó adatokat (különleges adatok) a jelentkezési eljárással, illetve a Kerékpáros Vándortábor Program lebonyolításával kapcsolatban kezeli. Az adatkezelő által a személyes és különleges adatok a jelentkezési eljárás, valamint a Kerékpáros Vándortábor Program igazolása céljából az illetékes hatóságok, illetve az ellenőrzést végző szervek, úgymint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Államkincstár felé továbbításra kerülnek.

6. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a regisztráló felhatalmazást ad arra, hogy az általa átadott személyes adatait az adatkezelő kezelje. Adatkezelő a regisztrált felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól, felhasználó azoknak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérheti. Adatkezelő a regisztrált felhasználó kérését a legrövidebb határidőn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. A jelentkezési eljárásban támogatást nem nyert regisztrált felhasználók személyes adatait adatkezelő a jelentkezési eljárás lezárását követő legrövidebb határidőn belül törli. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait a 2011. évi CXII. számú az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályozza, mely a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)-n olvasható.

7. Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) elnökének segítségét (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

9. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.